Privacy

HROffice & Worldwide Flight Services Holland BV hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, kandidaten, werknemers en zelfstandigen. Worldwide Flight Services Holland BV behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met deze privacy statement geeft Worldwide Flight Services Holland BV inzicht hoe Worldwide Flight Services Holland BV in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met jouw persoonsgegevens omgaat.

1. Wie zijn wij

Worldwide Flight Services Holland BV gevestigd aan de Anchoragelaan 38, 1118 LD te Schiphol is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft daarmee zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor de verwerking vast. Worldwide Flight Services Holland BV schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren. Worldwide Flight Services Holland BV blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Met deze bedrijven maakt Worldwide Flight Services Holland BV contractuele afspraken over de omgang van jouw persoonsgegevens, zodat jouw privacy gewaarborgd blijft.

2. Technische informatie

Wanneer je onze website bezoekt verzamelt de website automatisch informatie over de (apparaten van) onze bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over informatie met welk apparaat de website wordt bezocht, het IPadres van jouw apparaat, het IP-adres van jouw Internet Sevice Provider, het besturingssysteem dat je gebruikt, datum en tijd van jouw bezoek, het internetadres van de website vanwaar je rechtstreeks bent doorgelinkt, de door jou bezochte pagina's en de informatie die je hebt bekeken op de website, de geo locatie waar jij je bevindt en het materiaal dat je opstuurt naar en downloadt van de website. Wij gebruiken deze technische informatie voor het beheer van de website en ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van onze website.

3. Cookies

Je kan onze website bezoeken zonder persoonsgegevens te verstrekken. Evenals bij andere websites worden dan algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals het IP-adres van jouw computer, datum en tijdstip van toegang tot de website, het besturingssysteem en de browser die je gebruikt, de pagina’s en onderdelen van de website die je bezoekt, de informatie die je hebt bekeken en het materiaal dat je downloadt van of opstuurt naar de website. Deze gegevens worden geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses, en het optimaliseren van de werking van de website en worden, anders dan voor voormeld doel dan wel ter voldoening aan een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel, niet aan derden verstrekt. Bij het verzamelen van de bezoekgegevens wordt ook gebruik gemaakt van cookies, d.w.z. kleine bestanden die bij het opvragen van pagina’s van onze website op jouw computer worden opgeslagen. Het plaatsen van cookies kan je weigeren door dit in jouw browser in te stellen. Onze website kan verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites bevatten. Dit privacy statement is niet van toepassing op deze websites. Voor informatie over het gebruik van gegevens door deze andere websites dien je het privacy statement van de desbetreffende websites te raadplegen.

4. Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

In de volgende gevallen is het ons toegestaan jouw gegevens te bewaren en verwerken:

 • Als je Worldwide Flight Services Holland BV toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent, of om op verzoek van jou vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
 • Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Worldwide Flight Services Holland BV rust.
 • Als de verwerking noodzakelijk is om jouw of andermans vitale belangen te beschermen. 
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Worldwide Flight Services Holland BV is opgedragen.
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Worldwide Flight Services Holland BV of van een derde, behalve wanneer jouw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van jouw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

HROffice & Worldwide Flight Services Holland BV hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, kandidaten, werknemers en zelfstandigen. Worldwide Flight Services Holland BV behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met deze privacy statement geeft Worldwide Flight Services Holland BV inzicht hoe Worldwide Flight Services Holland BV in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met jouw persoonsgegevens omgaat.

5. Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden gebruikt om de aan jou aangeboden recruitment diensten zo goed mogelijk te kunnen verlenen, waaronder bemiddeling en werving & selectie.

Worldwide Flight Services Holland BV gebruikt jouw gegevens voor onderstaande doeleinden:

 • Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen.
 • Je op de hoogte te brengen van interessante aanbiedingen van producten en diensten van Worldwide Flight Services Holland BV en van derden. 
 • Je geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met een bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten. 
 • Je te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor jou interessant kunnen zijn, uitsluitend indien jij je daarvoor hebt aangemeld (opt-in). 
 • Een bemiddelingsrelatie met je aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren. 
 • Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen. 
 • Ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening. 
 • Voor het bevorderen van jouw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen. 
 • Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.

6. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou?

Worldwide Flight Services Holland BV kan als je werkzoekende, kandidaat, (tijdelijke) werknemer, zelfstandig ondernemer en/of zakelijke relatie bent van Worldwide Flight Services Holland BV, de onderstaande persoonlijke gegevens verwerken. Je bent zelf verantwoordelijk voor de relevantie en juistheid van de gegevens.

Bij inschrijving:

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht ,Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring, gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die jij zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan 
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof 
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring 
 • Op vrijwillige basis andere content waarmee jij jezelf voorstelt (video, foto) 

Worldwide Flight Services Holland BV legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, lidmaatschap vakvereniging, seksuele leven, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

7. Derden

Worldwide Flight Services Holland BV kan jouw persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten van Worldwide Flight Services Holland BV haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens Worldwide Flight Services Holland BV diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij je persoonsgegevens?”.

8. Jouw rechten

Wij hechten er waarde aan dat je makkelijk gebruik kan maken van jouw rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als je gebruik wenst te maken van een van de jou toekomende en hieronder benoemde rechten kan je zoals onderstaand wordt omschreven contact met ons opnemen.

Inzage en/of wijzigen gegevens

Je kan ons op elk gewenst moment via hr.ams@wfs.aero verzoeken aan te geven welke (categorieën van) gegevens wij van jou verwerken, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen door ons worden gehanteerd.

Daarnaast kan je op elk gewenst moment contact met ons opnemen om jouw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht onverhoopt blijken dat wij verkeerde persoonsgegevens van je hebben verstrekt zullen wij dit rectificeren.

Wanneer wij jouw persoonlijke gegevens hebben gewijzigd stellen wij u hiervan op de hoogte.

Verwerking van jouw gegevens beperken.

Wanneer je het niet eens bent met de inhoud van de gegevens die wij van je bewaren, kan je een verzoek in dienen tijdelijk de verwerking van jouw gegevens te beperken. Wij wachten dan met het verspreiden van je gegevens tot deze naar jouw mening weer op orde zijn. Je kan een verzoek tot een verwerkingsbeperking op elk gewenst moment via hr.ams@wfs.aero indienen.

Wanneer wij verwerking van jouw persoonlijke gegevens beperken stellen wij je hiervan op de hoogte.

Recht om gegevens over te dragen.

Je kan de persoonsgegevens die wij over je bewaren, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm op vragen via hr.ams@wfs.aero. Jij bent volledig vrij deze informatie over te dragen aan derde.

Recht om vergeten te worden

Wanneer je geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten kan je een verzoek indienen van verwijdering van al jouw persoonlijke gegevens. Je kan ons op elk gewenst moment viahr.ams@wfs.aeroverzoeken al jouw gegevens te verwijderen.

Je kan daarnaast jouw eventueel verleende toestemming om jouw gegevens te verwerken op elk moment intrekken. Wij zullen de verwerking van jouw persoonsgegevens waarvoor je toestemming had verleend staken. Het intrekken van jouw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.

Procedure, responstermijn en kosten

Wij proberen jouw verzoeken als genoemd in dit hoofdstuk zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, te behandelen. Wij zijn verplicht jouw identiteit te controleren voordat aan jouw verzoeken kan worden voldaan. Jouw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of je anders verzoekt.

Voor de behandeling van jouw voornoemde verzoeken brengen wij je in beginsel geen kosten in rekening, tenzij jouw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien je bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.

9. Beveiliging

Worldwide Flight Services Holland BV doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevens bewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Worldwide Flight Services Holland BV met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

10. Bewaartermijn

Worldwide Flight Services Holland BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen.

Kandidaten
Jouw bemiddelingsgegevens (werkervaring, curriculum vitae, testresultaten, opleiding e.d.) zijn beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact indien je niet voor Worldwide Flight Services Holland BV hebt gewerkt. Jij krijgt na twee jaar nadat je geen contact met ons hebt gehad een bericht van ons dat je bij ons staat ingeschreven.

Indien je niet meer bemiddeld wilt worden, kan je dit verzoek indienen door een mail te sturen naar hr.ams@wfs.aero. Je wordt vervolgens niet meer benaderd en bemiddeld door Worldwide Flight Services Holland BV. Na afloop van genoemde termijnen worden jouw gegevens definitief verwijderd. 

Persoonsgegevens van zakelijke relaties

Worldwide Flight Services Holland BV verwerkt persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor de ondernemingen waarmee wij zaken doen voor:

 • Het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over dienstverlening en overige activiteiten 
 • Een zakelijke relatie te onderhouden 
 • Een opdracht overeenkomst te sluiten en te onderhouden

Hiervoor worden onder andere de volgende persoonsgegevens van verwerkt: 
Contactgegevens, namen en functies van contactpersonen.

Worldwide Flight Services Holland BV kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere Worldwide Flight Services entiteiten, aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bv gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin Worldwide Flight Services Holland BV hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis.

11. Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) data lek

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij jou dit direct te melden via hr.ams@wfs.aero of 020-655 42 49

12. Wijzigingen

Worldwide Flight Services Holland BV behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Worldwide Flight Services Holland BV en een betrokkene.

13. Overige bepalingen

Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.