Disclaimer 

Disclaimer van Worldwide Flight Services Holland BV. Op elke toegang en/of elk gebruik van de website van Worldwide Flight Services Holland BV zijn de onderstaande voorwaarden in deze disclaimer van Worldwide Flight Services Holland BV van toepassing. 

Wij verzoeken u deze disclaimer zorgvuldig te lezen. Door u toegang te verschaffen tot de website van Worldwide Flight Services Holland BV, dan wel door gebruik van deze site te maken, op welke wijze dan ook, aanvaardt u gebonden te zijn aan de onderhavige voorwaarden. Worldwide Flight Services Holland BV behoudt zich het recht voor de onderhavige voorwaarden te wijzigingen. Eventuele wijzigingen worden bij het plaatsen daarvan op deze site direct van kracht. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Ingeval u uw verplichtingen uit de onderhavige voorwaarden, dan wel de geldende wet- en regelgeving niet nakomt en/of naleeft, dan wel op enigerlei wijze schade toebrengt aan de site van Worldwide Flight Services Holland BV, bent u volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade, kosten, gevolgen en vorderingen, zulks in de ruimste zin des woords. U zult Worldwide Flight Services Holland BV terzake vrijwaren.

GEBRUIK VAN DE SITE

Worldwide Flight Services Holland BV heeft de inhoud van haar site met de grootst mogelijke zorg samengesteld en streeft ernaar haar site zo actueel mogelijk te houden. De inhoud van de site wordt met enige regelmaat intern geëvalueerd. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie worden ontleend. Worldwide Flight Services Holland BV geeft geen garantie voor eventuele foutieve, onvolledige of verouderde informatie. De informatie die op de site wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd. Het gebruik van Worldwide Flight Services Holland BV geschiedt voor eigen rekening en risico.

Worldwide Flight Services Holland BV verleent u binnen de grenzen zoals weergegeven in deze voorwaarden een persoonlijk recht om haar site en de op haar site ter beschikking gestelde gegevens en bestanden te bekijken op de wijze en in het format waarop deze gegevens en bestanden op de site van Worldwide Flight Services Holland BV ter beschikking zijn gesteld, een en ander slechts indien en voor zover dit gebruik tot doel heeft om via Worldwide Flight Services Holland BV in contact te komen met werkzoekenden of (potentiële) werkgevers in de branche aviation.

De site van Worldwide Flight Services Holland BV bevat diverse afgeschermde gedeeltes die enkel toegankelijk zijn voor een beperkte groep gebruikers, zulks veelal met behulp van een gebruikersnaam en/of wachtwoord. Wanneer u daartoe niet expliciet door Worldwide Flight Services Holland BV een gebruikersnaam of wachtwoord is verstrekt, dan wel anderszins toestemming is verleend, is het u niet toegestaan de afgeschermde gedeeltes op de site van Worldwide Flight Services Holland BV en de daarin opgenomen gegevens en bestanden te openen en/of (onrechtmatig) te gebruiken, zulks in de ruimste zin des woords. Daarnaast is het u niet toegestaan met behulp van een gebruikersnaam en/of wachtwoord van een ander op een afgeschermde gedeelte op de site van Worldwide Flight Services Holland BV in te loggen.

Worldwide Flight Services Holland BV kan niet garanderen dat haar site te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk is en is gerechtigd haar site al dan niet tijdelijk buiten gebruik te stellen en/of te beëindigen. Worldwide Flight Services Holland BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de hieruit voortvloeiende schade.

Worldwide Flight Services Holland BV is niet aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht door mogelijke virussen, wormen, bots, Trojaanse paarden enzovoort indien deze, ondanks de door Worldwide Flight Services Holland BV genomen voorzorgsmaatregelen, op de site, de daarop geplaatste gegevens en bestanden en/of in de door haar gebruikte elektronische communicatiemiddelen voorkomen.

De website van Worldwide Flight Services Holland BV kan links naar websites of webpagina's van derden bevatten. Worldwide Flight Services Holland BV heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites. Zij is dan ook niet verantwoordelijk voor deze inhoud en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (directe of indirecte) schade of verlies, zulks in de ruimste zin des woords, voortvloeiend uit het bezoeken, raadplegen en/of gebruiken van deze websites. Wanneer derden op hun website verwijzingen en/of links naar de site van Worldwide Flight Services Holland BV opnemen, betekent dat geenszins dat Worldwide Flight Services Holland BV instemt met de inhoud van deze websites. Daarnaast is Worldwide Flight Services Holland BV op geen enkele wijze aansprakelijk voor de op andere websites opgenomen verwijzingen en/of links naar de site van Worldwide Flight Services Holland BV.

Worldwide Flight Services Holland BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, kosten, gevolgen en vorderingen (daaronder begrepen eventuele vorderingen van derden en alle daarmee gepaard gaande schade, kosten en gevolgen) die direct of indirect ontstaan en/of voortvloeien uit het gebruik van haar site of de inhoud daarvan. Indien en voor zover Worldwide Flight Services Holland BV toch op enigerlei wijze aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid van Worldwide Flight Services Holland BV voor indirecte schade in alle gevallen uitgesloten. Onder indirecte schade wordt onder meer verstaan geleden of te lijden gevolgschade en/of bedrijfsschade, omzetvermindering, gederfde winst en verlies van goodwill. De aansprakelijkheid van Worldwide Flight Services Holland BV zal verder hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.

INFORMATIE GEBRUIKEN

Worldwide Flight Services Holland BV verleent u binnen de grenzen zoals weergegeven in deze voorwaarden een persoonlijk recht om haar site en de op haar site ter beschikking gestelde gegevens en bestanden te bekijken op de wijze en in het format waarop deze gegevens en bestanden op de site van Worldwide Flight Services Holland BV ter beschikking zijn gesteld, een en ander slechts indien en voor zover dit gebruik tot doel heeft om via Worldwide Flight Services Holland BV in contact te komen met werkzoekenden of (potentiële) werkgevers de branche aviation.

De website van Worldwide Flight Services Holland BV bevat gegevens en bestanden die eigendom zijn van Worldwide Flight Services Holland BV en/of derden en die worden beschermd door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot onder meer intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, naburige rechten, octrooien, databankrechten en merkenrechten). Tenzij anders aangegeven, zijn de handelsmerkrechten van Worldwide Flight Services Holland BV van toepassing op alle merken die op haar site worden getoond. Dit betreffen onder andere alle merken en logo's van Worldwide Flight Services. Het gebruik van deze merken is niet toegestaan zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Worldwide Flight Services Holland BV. Niets op de site van Worldwide Flight Services Holland BV is bedoeld om enig intellectueel eigendomsrecht aan u te verlenen of over te dragen.

Het is u niet toegestaan om de site van Worldwide Flight Services Holland BV of de hierop ter beschikking gestelde gegevens en bestanden voor enig ander doel te gebruiken dan in deze voorwaarden omschreven en u bent gehouden alle van toepassing zijnde (privacy)wet- en regelgeving na te leven. Dit betekent onder meer dat het u niet is toegestaan om de site van Worldwide Flight Services Holland BV of de op deze site ter beschikking gestelde gegevens en bestanden op te slaan, te downloaden, te verspreiden, te reproduceren, te vermenigvuldigen, te distribueren, te verzenden, te verzamelen, te publiceren of aan derden ter beschikking te stellen, zulks in de ruimste zin des woords. Daarnaast is het u niet toegestaan de inhoud van de site op enigerlei wijze te wijzigen, dan wel om de op de site geplaatste gegevens en bestanden te verwerken en/of te registreren en/of te gebruiken voor het verzenden van commerciële berichten, zulks in de ruimste zin des woords, door middel van e-mail, fax, SMS, MMS of anderszins (‘spammen’).

PERSOONSGEGEVENS

Ten aanzien van de verwerking van de aan Worldwide Flight Services Holland BV verstrekte (persoons)gegevens (niet betreffende de persoonsgegevens van opdrachtgevers van Worldwide Flight Services Holland BV) wordt verwezen naar het geldende privacystatement van Worldwide Flight Services Holland BV. Dit privacystatement kan hier worden ingezien.

VRAGEN

Voor vragen en/of opmerkingen over deze disclaimer, kunt u een e-mail sturen naar hr.ams@wfs.aeroonder vermelding van ‘Disclaimer’. Wij streven er naar om binnen twee weken na ontvangst van een vraag en/of opmerking over deze disclaimer te reageren.